Thơ Nhạc


Bài THƠ hay, li nh nhàng ý nghĩa, nói lên hơn hai 200 tên bài Ca đã đi vào lòng người, nhưng rất tiếc không biết TÁC GIẢ là ai.

Quê em BIN MN da xanh
Sóng tình HOA BIN d dành người thương
KIP NGHÈO mt nng hai sương
LI V XÓM NH cui đường cu tre
Đượm nng TÌNH THM DUYÊN QUÊ
Rung rinh GÁNH LÚA hn th đêm trăng
NƯƠNG CHIU khói to lu tranh
Vài con BƯỚM TRNG lượn quanh liếp cà
HƯƠNG THcòn mãi TÌNH XA
BUN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra ni này
CON THUYN KHÔNG BN có hay
THU SUCHIU TÍM tháng ngày đơn côi
TRĂNG M BÊN SUI ngàn đi
Sao MÙA THU CHT còn rơi rt nhiu
ĐÈN KHUYA mt bóng cô liêu
MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ng ngàng
ĐÒ CHIU chưa tin người sang
NI LÒNG sao biết  THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN
TRÚC ĐÀO rng khp đy sân
DUYÊN QUÊ mong gp mt ln cho vơi
NI BUN HOA PHƯỢNG trong đi
DU CHÂN K NIM mt thi hc sinh
Và TRANG NHT KÝ riêng mình
Làm sao có được chuyTÌNH THIÊN THU   
CÔ ĐƠN nhìn GIT MƯA THU
Nghe như TUYT LNH âm u sao đành
Lt tng LƯU BÚT NGÀY XANH
Thy như L ĐÁ vây quanh NI NIM
SU ĐÔNG chng phi ca riêng
BÓNG CHIU TÀ nht, PH ĐÊM hng h
ĐÒ CHIU ch my LÁ THƠ
KHUNG TRI TUI MNGTÌNH BƠ VƠ su
Ôi NHNG ĐÓM MT HA CHÂU
NA ĐÊM NGOÀI PH nhum màu thê lương
MONG NGƯỜI CHIN SĨ sa trường
Vào trong CÁT BI gíó sương không sn
Đ ai GIC  NG CÔ ĐƠN
NGƯỜI ĐP YÊU DU, DI HN phòng the   Tng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
TRĂNG M BÊN SUI nghe se st lòng
CÔ ĐƠNTÌNH NH, phòng KHÔNG
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nh mong ngp tri
NNG CHIU giăng si đơn côi
GIT MƯA TRÊN LÁ khóc đi hp tan
Bao gi em bướSANG NGANG
GIT L SU khóc CHIU HOANG VNG người
GA CHIU, NHƯ GIT SU RƠI,
TU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI V đâu
XÓM ĐÊMTRĂNG RNG XUNG CU
TÌNH BUN biếSC HOA MÀU NH thương    Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
Chung HAI L
I MNG mt phương tri hng
Sá gì 
O NHĐÊM ĐÔNG
N
I BUN GÁC TR ch mong ngày v
NGĂN CÁCHM
Y DM SƠN KHÊ
Đ
ƯỜNG XƯA LI C trăng th còn đây
Tình yêu CHI
C LÁ THU PHAI
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây m
t mình
T
ngày XP ÁO THƯ SINH
ANH ĐI CHI
N DCH đăng trình nng vai
NG
M NGÙI ca đóng then gài
NG
ƯỜI YÊU CA LÍNH không phai má đào
L
khi BIT TR LI SAO
TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai s
u hơn ai
Đ
ượm nng TING SÁO THIÊN THAI
KHÔNG BAO GI
CÁCH NGĂN hai mai đu
M
t lòng ĐNG NÓI XA NHAU
NG
ƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trn câu vn th
R
MT MAI QUA CƠN MÊ
HAI VÌ SAO LC đi v BN MƠ
V
NG XA vn mãi ĐI CH
Đ
em viết tiếBÀI THƠ CUI CÙNG
Có ai TH
ƯONG V MIN TRUNG

QUÊ NGHÈO si đá khn cùng điêu linh
Lòng nh
ư KHÚC HÁT ÂN TÌNH
Trãi dài QUÊ M
 nng bình minh vui
M
ƯA TRÊN PH HU st sùi
CHO NG
ƯỜI TÌNH L bùi ngùi vn vương
V
ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
N
ƯẢ ĐÊM NGOÀI PH lòng TƯƠNG TƯ su   
D
u rng HAI ĐA GIN NHAU
V
n không như th QUA CU GIÓ BAY
M
t lT GIÃ THƠ NGÂY
Là em NH
Ư CÁNH VC BAY mt ri
D
u cho CAY ĐNG, TÌNH ĐI
NG
ƯỜI EM SU MNG tuyt vi yêu anh
Ân tình G
O TRNG TRĂNG THANH
Làm sao N
ƯỚC MT LONG LANH cn dòng
Bây gi
 TRÊN ĐNH MÙA ĐÔNG
NG
ƯỜI EM XÓM ĐO ch mong mt điu
Th
ương em HÃYNH NHAU NHIU
Hãy xin LÝ LU
N TÌNH YÊU thế nào
C
ũng xin đng VY TAY CHÀO
TÌNH YÊU TR
LI TRĂNG SAO tht bun
M
T LN DANG D đau thương
THA  LA XÓM Đ
O thánh đường bơ vơ   
H
ng đêm QUÁN NH ĐI CH    Ôm SU L BÓNG vn thơ b bàng
Còn đâu HOA S
NHÀ NÀNG
G
p em tr lCÔ HÀNG XÓM xưa
Còn đâu HUY
N THOI CHIU MƯA
NH
NG NGÀY THƠ MNG đón đưa hn th
Em SAO KHÔNG TH
Y ANH V
MI
N TRUNG THƯƠNG NH tái tê lnh nhiu   
ĐÊM TÀN B
N NG cô liêu
AI RA X
HU ht hiu tháng ngày
Ôi chao THÀNH PH
MƯA BAY
KHÓC NG
ƯỜI TRINH N đng cay tình đi
HAI PH
ƯƠNG TRI CÁCH BIT ri,
NG
M NGÙI cn cht b MÔI TÍM màu
BAO GI
TA GP LI NHAU
N
I BUN HOA PHƯỢNG git su ly tan
Anh XIN TR
LI THI GIAN
Đ
ƯA EM VÀO H thênh thang vùng tri   
THÔI thì ANH BI
T EM ƠI
D
Ư ÂM ngày MNG Sđi khó quên
CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đ
m
M
T TRI THƯƠNG NH làm nên CHUYN TÌNH
NÉT BU
N THI CHIN điêu linh
Ráng đi em CHUY
N CHÚNG MÌNH qua mau
TÌNH ANH LÍNH CHI
N đa đu
Trao em ÁO Đ
P NÀNG DÂU mai này   
CHI
U MƯA BIÊN GII có hay
ĐÊM BU
N TNH L tháng ngày héo hon
TÌNH YÊU CÁCH BI
T mõi mòn
SAO ANH L
I HN em còn đơn côi
Ngày MAI ANH ĐI XA R
I
ĐÒ TÌNH L
CHUYN b môi nht nhoà
TÀU ĐÊM NĂM C
 my toa
BI
T LY như CHUYN TÌNH HOA TRNG tàn  
N
I LÒNG mang tn quan san
Là nh
ư vai nng HÀNH TRANG GIÃ T
Ph
ương này VNG TRÁN SUY TƯ
Xem nh
ư  PHÚT CUI, T T TRONG ĐÊM
Mà SAO EM N
ĐÀNH QUÊN
R
NG CHƯA THAY LÁGI TÊN BN MÙA
Ti
n đTHÁNG SÁU TRI MƯA
Tr
v MT CHUYN BAY ĐÊM
VÙNG TRI NGÀY ĐÓ càng thêm mn nng
T
ƠN, TRĂNG SÁNG ĐI THÔNG
C
ƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bng LÃNG DU
Ngõ h
n lc lVƯỜN THU
M
T ĐÊM KHÔNG NG ngc tù con tim   
Ngày mai anh BI
T ĐĂU TÌM
LINH H
N TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
Đ
m chìm BIT ĐN BAO GI

CHUYN NGƯỜI ĐAN ÁO đi ch đêm đông
Xin em Đ
NG TRÁCH DIÊU BÔNG
BU
N VƯƠNG MÀU ÁO má hng chưa phai
Sao em NH
Ư TING TH DÀI
NGH
N NGÀO đng GIT L ĐÀI TRANG tuôn
Đ
cho T ĐÓ EM BUN
N
U  MAI ANH CHT chim muôn gi đàn   
TÌNH YÊU V
CÁNH băng ngang
GA CHI
U PH NH đèn vàng xót xa
TÌNH NGHÈO mang KI
P CM CA
ĐI
U RU NƯỚC MT phòng trà tng đêm
TH
M TRĂNG còn đng môi mm
GI
NG CA DĨ VÃNG bun thêm nn lòng
Cho em B
Y NGÀY ĐI MONG
SAO ANH KHÔNG Đ
N phòng không cui tun
Anh còn V
NG GÁC ĐÊM SƯƠNG
CHI
U MƯA BIÊN GII còn vương gic thù
B
N VÙNG CHIN THUT mt khu
Bên R
NG LÁ THP sương mù giăng giăng
Trên đ
HOA TÍM BNG LĂNG
NH
MU HOA TÍM đêm trăng thu náo
Chuy
n tình HÒ HN trăng sao
PHÚT Đ
U TIÊN y nghe xao xuyến lòng
L
NG THMHOA RNG VEN SÔNG
Ng
p ngng G CA hng mong trao  nàng
K
T ĐÊM ĐÓ thênh thang
Đ
ƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang ch tình
Đ
ếm tng sNNG THY TINH
TÌNH XA
 em mãi NH MÌNH ANH THÔI   
Đ
ường tình NHT KÝ ĐI TÔI
THUY
N MƠ, CHUYN BN nh trôi im lìm
CHI
trên NHNG ĐI HOA SIM
TÌNH TH
Ư CA LÍNH gi nim riêng em
Có loài HOA N
V ĐÊM
Mt loài HOA TRNG mang tên là qunh
Gót chân NG
ƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
B
C MÀU ÁO TRN vn tình không phai
CH
ANH TR LI ngày mai
Đ
ƯỜNG XƯA LI CŨ sánh vai TÌNH HNG
Bây gi
em THY GÌ KHÔNG
Làm sao em bi
ếNI LÒNG NGƯỜI ĐI
Bây ch ĐÔI NGÃ CHIA LY
Cho NG
ƯỜI LI CHARLY nghìn trùng
Đ
ường chiu ph kín MƯA  RNG
SAO EM KHÔNG Đ
N tri rưng rưng su
C
n nguGIÒNG L THƯƠNG ĐAU
Th
ương HÀN MC T sm mau lìa trn
PHÙ DU ki
ếp sng chinh nhân
ĐOÀN NG
ƯỜI L TH, BƯỚC CHÂN ÂM THM
Và SAO CH
ƯA THY HI ÂM
C
a ngườTÌNH L TRĂM NĂM đi ch
D
u rng TÌNH LÀ SI TƠ
D
U TÌNH SU vBƠ VƠ cui tun  
Ph
ương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
BU
N VUI ĐI LÍNH trm luân tháng ngày
chi
u nào T GIÃ THƠ NGÂY
AI XUÔI V
N LÝ vui vy nước non
L
I TH SÔNG NÚI vn còn
TÌNH ANH LÍNH CHI
N chưa sn chí trai
TÌNH ANH BI
N RNG sông dài
D
U CHÂN K NIM, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM


Quả là một đấng anh tài
Em như con cóc  giếng sâu nhìn trời.
Trời kia tí tẹo em kêu.
Giờ đây mới biết bao la vòm trời.
Trên đời có lắm nhân tài.
Học đi một kiếp cũng không đủ xài.
Tiếc rằng:" Thân đã qúa già."
Nhưng mà chưa muộn, trể còn hơn không.
Cám ơn Ai Đó dâng bài.
Cùng nhau học hỏi tiến về tương lai.

Trần Cẩm Nhung - January 2014, Tonronto, Cana